Drogi i autostrady

An aerial shot showing the construction of the Tyne Tunnel

Drogi i autostrady

Nowe i istniejące nawierzchnie: pomagamy zarządcom dróg bardziej efektywnie wykorzystać budżet

Zarządcy dróg – zarówno na poziomie lokalnym, jak i krajowym – stawiają czoła monumentalnemu zadaniu: tworzą i utrzymują sieć dróg obsługujących całe społeczeństwo. Projektanci nowych dróg starają się tworzyć bezpieczniejszą, lepszą i trwalszą i bardziej odporną na czynniki klimatyczne infrastrukturę, jednocześnie dbając o ekonomię rozwiązań i zachowując założenia zrównoważonego rozwoju. Inżynierowie odpowiedzialni za utrzymanie istniejących dróg zmagają się z rosnącym rozdźwiękiem między potrzebami sieci o stopniowo pogarszającym się stanie a napiętymi budżetami utrzymaniowymi. Jeśli dodatkowo weźmiemy pod uwagę stale rosnące koszty materiałów i nakładów pracy oraz ciągle poszerzający się zakres obowiązków, rodzi się pytanie – w jaki sposób zarządcy dróg mogą sprostać wszystkim stojącym przed nimi wyzwaniom? Firma Tensar pomaga zarządcom infrastruktury drogowej w bardziej efektywnym zagospodarowaniu dostępnych budżetów na nawierzchnie, budowle ziemne i obiekty mostowe, stosując sprawdzone rozwiązania techniczne uzupełnione specjalistyczną wiedzą i firmowym oprogramowaniem.

Image of Nawierzchnie drogowe

Nawierzchnie drogowe

Projektanci wybierają technologię Tensar, aby zwiększyć trwałość nowych nawierzchni lub zredukować ich grubość przy zachowaniu założonej trwałości. Zastosowanie w nawierzchni stabilizacji georusztem Tensar – zlokalizowanym na spodzie lub wewnątrz warstwy kruszywa – pozwala na ograniczenie przemieszczeń ziaren kruszywa, redukcję odkształceń oraz wyraźne i trwałe zwiększenie nośności bez wzrostu grubości przekroju konstrukcji.

Redukcja grubości nawierzchni zapewnia oszczędności na materiałach i transporcie, jak również skrócenie czasu realizacji i ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Wzrost trwałości nawierzchni zmniejsza zapotrzebowanie na późniejsze prace utrzymaniowe i ogranicza całkowity koszt cyklu życia inwestycji. Materiały Tensar mogą poprawić pracę nie tylko warstw z kruszywa, lecz również warstw asfaltowych w nawierzchniach podatnych. Produkty Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych zwiększają trwałość zmęczeniową tych warstw. Pozwala to projektantowi na zastosowanie cieńszych warstw asfaltowych przy tym samym założonym poziomie trwałości. Redukcja grubości warstw asfaltowych ma znaczący wpływ na ogólny koszt nawierzchni. Z kolei przy zachowaniu założonej grubości pakietu warstw asfaltowych osiągnięta dzięki produktom Tensar poprawa właściwości mechanicznych nawierzchni zaowocuje obniżeniem kosztów cyklu życia inwestycji.
Image of Poprawa nośności podłoża oraz dolnych warstw nawierzchni drogowej

Poprawa nośności podłoża oraz dolnych warstw nawierzchni drogowej

Bezpośredni wpływ na pracę nawierzchni ma jakość i trwałość jej posadowienia na podłożu gruntowym. Projektanci dróg przebiegających na gruntach słabonośnych i niejednorodnych muszą uwzględnić jakość podłoża podczas doboru technologii robót, materiałów oraz grubości warstw niezbędnych do zapewnienia wymaganej nośności i stateczności. Istotne jest również odpowiednie zabezpieczenie podłoża na czas robót. Wywołane ruchem technologicznym odkształcenia i koleiny, powodujące konieczność przywracania równości podłoża, mają wpływ na jego nośność i wodoprzepuszczalność, a zatem odbijają się również na pracy i trwałości nowej nawierzchni.

Georuszty Tensar mogą poprawić długoterminowe funkcjonowanie nawierzchni ulepszonych i nieulepszonych, zapewniając ochronę podłoża podczas budowy, stabilizację warstwy ulepszonego podłoża i/lub podbudowy pomocniczej oraz najwyższą możliwą nośność dolnych warstw nawierzchni. Dzięki stabilizacji i wzrostowi nośności możliwe jest zredukowanie grubości warstwy ulepszonego podłoża i podbudowy pomocniczej, co przekłada się na zmniejszenie kosztów, jak również ograniczenie robót ziemnych, oszczędność materiałów, mniejsze zapotrzebowanie na transport oraz redukcję emisji zanieczyszczeń do atmosfery. Uzyskana konstrukcja nawierzchni jest bardziej trwała i spełnia założenia zrównoważonego rozwoju.
Image of Jeszcze więcej korzyści

Jeszcze więcej korzyści

Czy chcieliby Państwo projektować nawierzchnie drogowe charakteryzujące się lepszą jakością, większą trwałością i mniejszym wpływem na środowisko – bez wzrostu kosztów? A gdyby możliwe było wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni nawet o 200%, znaczne zwiększenie trwałości nakładek asfaltowych lub redukcja rocznych kosztów napraw przypadających na kilometr drogi?

W centrum uwagi społeczeństwa znajdują się nawierzchnie autostradowe, lecz przecież dla całej sieci pierwszorzędne znaczenie mają również budowle ziemne, nasypy i obiekty mostowe. Konstruktorzy i geotechnicy odpowiedzialni za infrastrukturę drogową pracują pod taką samą presją: zrealizować więcej za mniej. Starają się również dbać o ekonomiczność inwestycji, trwałość konstrukcji i spełnienie założeń zrównoważonego rozwoju. Celem jest zbudowanie nasypów drogowych zajmujących minimalną powierzchnię w planie, przy jednoczesnej szybkiej realizacji i ograniczeniu emisji zanieczyszczeń do atmosfery. W przypadku budowy obiektów mostowych pożądane jest konstruowanie oszczędnych przyczółków w formie konstrukcji oporowych z gruntu zbrojonego, z wykorzystaniem materiału zasypowego z recyklingu. Firma Tensar oferuje szeroki wachlarz sprawdzonych rozwiązań do zastosowania w nawierzchniach, konstrukcjach ziemnych i obiektach mostowych. Służymy Państwu również specjalistyczną wiedzą i firmowym oprogramowaniem.
Image of Grunty ekspansywne

Grunty ekspansywne

Niektórzy administratorzy drogowi muszą zmagać się z problemem obecności w podłożu ekspansywnych gruntów ilastych, mogących potencjalnie znacząco zredukować okres eksploatacji nowych nawierzchni przez przemieszczenia spowodowane skurczem i pęcznieniem podłoża pod wpływem zmian wilgotności. Problem najczęściej objawia się pod postacią przedwczesnych spękań podłużnych nawierzchni. Udowodniono, że zastosowanie georusztu Tensar do stabilizacji dolnych warstw nowej nawierzchni ogranicza wpływ skurczu podłoża na konstrukcję, znacząco wydłużając jej okres eksploatacji.
Image of Utrzymanie nawierzchni

Utrzymanie nawierzchni

Do typowych strategii utrzymaniowych należy wykonanie na istniejącej nawierzchni nakładki asfaltowej, mającej uszczelnić nawierzchnię i zwiększyć jej trwałość. Niemniej jednak, spękania i szczeliny z istniejących warstw często propagują w górę i odbijają się w nowej nakładce, redukując jej efektywność i trwałość. Często jako jedyne rozwiązanie przyjmuje się wykonywanie coraz grubszych kolejnych nakładek – ostatecznie jednak to spękania wygrywają...

Zastosowanie pod nakładką warstwy pośredniej z materiałów Tensar zaowocuje zahamowaniem propagacji spękań odbitych i zwiększeniem trwałości nakładki. W przypadku wykonywania nakładek roczne koszty w przeliczeniu na kilometr znacznie wzrastają. Zastosowanie warstwy pośredniej to stosunkowo niewielki dodatkowy wydatek, owocujący zaskakująco istotnym obniżeniem całkowitych kosztów utrzymania.
Image of Wymiana nawierzchni na pełną głębokość

Wymiana nawierzchni na pełną głębokość

W związku z rosnącymi kosztami materiałów i wymogami zrównoważonego rozwoju recykling materiałów ze starych nawierzchni stanowi dzisiaj konieczność. Wymiana warstw nawierzchni na pełną głębokość jest coraz szerzej akceptowana i stosowana w wielu regionach. Istniejące nawierzchnie są frezowane, poszczególne warstwy są układane i zagęszczane na nowo, na koniec zaś nawierzchnia pokrywana jest nową warstwą asfaltową lub utrwaleniem powierzchniowym. W niektórych przypadkach do warstw zawierających destrukt dodawany jest nowy asfalt lub cement. Zaprojektowanie stabilizacji georusztem Tensar warstwy zawierającej materiał z recyklingu poprawia jej zagęszczenie i nośność, zwiększając trwałość nawierzchni.
Image of Budowle ziemne i obiekty mostowe

Budowle ziemne i obiekty mostowe

Niemal wszystkie inwestycje drogowe związane są z budową ścian oporowych, nasypów, przyczółków mostowych i innych obiektów. Zarządcy i wykonawcy dróg od wielu lat doceniają liczne korzyści płynące z zastosowania konstrukcji z gruntu zbrojonego Tensar. Firma Tensar oferuje szeroką gamę konstrukcji systemowych TensarTech – w tym ścian oporowych, stromych skarp i przyczółków mostowych. Rozwiązania te zapewniają znaczne oszczędności czasu i środków w porównaniu z alternatywnymi rozwiązaniami. Pozwalają również na zastosowanie materiału zasypowego pozyskanego miejscowo i pochodzącego z recyklingu, co minimalizuje koszty oraz wpływ na otoczenie. Ponadto firma Tensar oferuje innowacyjne rozwiązania posadowień nasypów na gruntach słabonośnych. Umożliwiają one szybszą realizację, redukcję terenu zajętego przez konstrukcję oraz ograniczenie osiadań.

Tensar-Plus-Final-Logo-White.png

Projektuj bez obaw z dowolnego miejsca.

Platforma Tensar+ umożliwia:
  • Projektowanie i ocenę wyspecyfikowanych rozwiązań
  • Porównanie alternatywnych materiałów i uwarunkowań projektowych
  • Bieżący podgląd uzyskanej oszczędności czasu i pieniędzy w zależności od wybranych parametrów
  • Analizę zgodności inwestycji z założeniami zrównoważonego rozwoju.

    Zacznij projektować już teraz

Stacked Image 0