Georuszty Tensar® TriAx® (TX)

500+ milionów m2 wbudowane na całym świecie
360° jednorodna sztywność radialna
3 żebra – struktura heksagonalna
  • Zaawansowany technologicznie, trwały materiał do wzmocnień nawierzchni drogowych i kolejowych oraz terenów obciążonych ruchem
  • Zaprojektowany z myślą o stabilizacji kruszyw i gruntów
  • Struktura heksagonalna z trójkątnymi oczkami, zapewniająca przenoszenie i korzystny rozkład obciążeń
  • Sztywna struktura, wysoki przekrój żebra i wytrzymałe węzły zapewniają optymalne zazębienie i skrępowanie ziaren kruszywa
Informacje ogólne

Georuszt Tensar TriAx był pierwszym produktem stworzonym specjalnie z myślą o stabilizacji kruszywa. Materiał został zaprojektowany tak, by zapewnić optymalne zazębienie i skrępowanie ziaren kruszywa. Ograniczenie ich przemieszczeń pozwala osiągnąć sztywniejszą i bardziej wytrzymałą warstwę kruszywa stabilizowanego georusztem – mniej podatną na deformacje i rozkładającą obciążenia na większą powierzchnię.

W zastosowaniach do stabilizacji korpusu drogowego, warstw nawierzchni, podtorzy kolejowych i innych obciążonych ruchem obszarów georuszt TriAx może zapewnić redukcję zużycia kruszywa nawet o 50%, a zatem również ograniczenie kosztów, zmniejszenie zapotrzebowania na transport, redukcję emisji zanieczyszczeń oraz skrócenie czasu budowy. 


Wszystkie georuszty działają; nie wszystkie równie dobrze

Georuszt Tensar TriAx był pierwszym produktem stworzonym specjalnie z myślą o stabilizacji kruszywa w nawierzchniach drogowych i kolejowych oraz na obszarach obciążonych ruchem. Produkt ten został poddany szczegółowym badaniom, testom w pełnej skali oraz próbom terenowym. Na podstawie zgromadzonych w ten sposób obszernych danych wyznaczono parametry projektowe właściwe dla produktu Tensar TriAx. Są one zawarte w oprogramowaniu projektowym Tensar.

Struktura heksagonalna i trójkątne oczka

Geometria georusztów TriAx zapewnia niemal jednorodną (360°) sztywność w płaszczyźnie materiału. Dowiedziono, że zapewnia to skuteczne przejmowanie rozchodzących się radialnie obciążeń oddziałujących na warstwę stabilizowaną georusztem. Obciążenia są przenoszone przy bardzo niskich odkształceniach georusztu, co prowadzi do redukcji deformacji całej warstwy.

Udoskonalony mechanizm zazębiania i skrępowania

Stabilizacja kruszywa osiągana jest przez skrępowanie jego ziaren. Efektywne ograniczenie przemieszczeń ziaren wymaga wysokiego stopnia zazębienia między kruszywem a georusztem, wytrzymałych węzłów georusztu oraz wysokiej sztywności georusztu w płaszczyźnie. Georuszt Tensar TriAx został zaprojektowany tak, by osiągnąć optymalne zazębienie z ziarnami kruszywa dzięki połączeniu przestrzennie ukształtowanego profilu żebra, wysokiej wytrzymałości węzłów i geometrii zapewniającej wysoką sztywność w płaszczyźnie materiału. 

Oprogramowanie projektowe uwzględniające wymierne korzyści z zastosowania georusztów TriAx 

Firma Tensar zgromadziła i poddała analizie bardzo obszerne dane pochodzące z badań w pełnej skali przeprowadzonych na licznych warstwach kruszywa stabilizowanego georusztami TriAx. Badane warstwy składały się z georusztów TriAx różnych klas oraz bardzo różnorodnych kruszyw. Badania obejmowały testy pod obciążeniem statycznym oraz testy pod obciążeniem ruchem w pełnej skali. Na podstawie zgromadzonych danych określono właściwości mechaniczne różnych warstw kruszywa stabilizowanego georusztami TriAx i wyznaczono wartości parametrów projektowych. Wyznaczone parametry – charakterystyczne dla poszczególnych klas georusztów TriAx – zostały następnie uwzględnione w firmowym oprogramowaniu TensarPave.

Dowiedz się więcej

Redukcja naprężeń w podłożu

Podwyższona sztywność i wytrzymałość warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem TriAx poprawia nośność, zwiększa powierzchnię, na którą rozkładane jest obciążenie, oraz redukuje naprężenia oddziałujące na podłoże. To z kolei prowadzi do ograniczenia deformacji podłoża i koleinowania.

Zwiększenie trwałości

Trwałość nawierzchni jest bezpośrednio uzależniona od ew. deformacji występujących w obrębie konstrukcji. Skrępowanie ziaren kruszywa zapewnione przez georuszt Tensar TriAx znacząco ogranicza deformacje trwałe, zaś zwiększona sztywność warstwy kruszywa stabilizowanego georusztem przekłada się na mniejsze odkształcenia sprężyste warstwy pod obciążeniami od pojazdów. W efekcie uzyskuje się wydłużenie okresu eksploatacji nawierzchni lub – alternatywnie – możliwość zredukowania grubości nawierzchni przy zachowaniu okresu eksploatacji założonego w projekcie.