Georuszty

product-category-geogrid-580-900

Georuszty

Informacje ogólne

Georuszt stanowi dwuwymiarowy układ integralnie połączonych elementów pracujących na rozciąganie, zwanych żebrami, które tworzą strukturę przypominającą siatkę lub ruszt, dostarczaną zazwyczaj pod postacią rolek. Jako produkty wytwarzane z polimerów, georuszty zaliczane są do geosyntetyków – jest to szeroka rodzina produktów, obejmująca również geotekstylia, geomembrany i kilka pomniejszych kategorii.

Georuszty Tensar są zwykle wytwarzane ze zorientowanego polietylenu wysokiej gęstości (HDPE) lub polipropylenu (PP), co zapewnia ich trwałość, sztywność i wytrzymałość. Węzły są jednorodne i sztywne, charakteryzują się więc wysoką wytrzymałością i niezmiennym kształtem.

Georuszty stosowane są w rozwiązaniach problemów geotechnicznych i konstrukcyjnych na powierzchni i w głębi podłoża gruntowego. Przede wszystkim pełnią funkcję stabilizacji lub zbrojenia, uzupełniając i poprawiając właściwości gruntu lub kruszywa.

Jakie są funkcje georusztu?

Georuszty przede wszystkim stabilizują lub zbroją grunt, poprawiając jego właściwości mechaniczne. Zapewniają również separację między kruszywem a gruntem.

W jaki sposób georuszty zapewniają stabilizację?

Oczka, czyli otwory między żebrami, pozwalają ziarnom kruszywa na przenikanie przez płaszczyznę georusztu i zazębianie się z nim. Jeśli georuszt charakteryzuje się wystarczającą sztywnością, a węzły są dostatecznie wytrzymałe, kruszywo zostaje skrępowane w oczkach, co skutkuje utworzeniem kompozytu georuszt-kruszywo o podwyższonej wytrzymałości i odporności na deformacje.

W jaki sposób georuszty zbroją grunt?

W zastosowaniach georusztów do zbrojenia gruntu nieodzowna jest dobra współpraca gruntu i georusztu. Poprzeczne żebra georusztów jednokierunkowych zapewniają skuteczny mechanizm przenoszenia obciążeń nie tylko dzięki tarciu, lecz również dzięki zakotwieniu geometrycznemu  . Wysokie naprężenia rozciągające powstające w georuszcie przenoszone są przez żebra podłużne. Żebra muszą przenosić znaczne obciążenia przez cały okres eksploatacji konstrukcji (często do 120 lat), co wymaga trwałości, wytrzymałości długoterminowej i sztywności.

Porównania georusztów

Skuteczność mechanizmu zazębienia i skrępowania bocznego zapewnionego przez georuszt zależy od jego właściwości (sztywności powierzchniowej, wytrzymałości węzłów, przekroju żebra) i kompatybilności z zastosowanym kruszywem (jego uziarnieniem i rodzajem). Właściwości różnych georusztów o tej samej wytrzymałości doraźnej mogą znacznie się od siebie różnić, w zależności od metody produkcji, rodzaju węzłów, przekroju żebra i zastosowanego polimeru.

Zastosowany do zbrojenia gruntu georuszt musi charakteryzować się potwierdzoną wytrzymałością długoterminową, sztywnością i trwałością. Georuszty różnią się pod względem właściwości długoterminowych, w zależności od metod produkcji i użytego polimeru. Georuszty jednokierunkowe Tensar mają potwierdzony certyfikatami 120-letni projektowy okres eksploatacji w szerokim zakresie współczynników pH gruntu i w agresywnym chemicznie środowisku.

Warstwa separacyjna umożliwiająca swobodną filtrację

Badania oraz praktyka wykazują, że przy odpowiednim doborze uziarnienia kruszywa, georuszty Tensar mogą pełnić funkcję separacyjną. Georuszty nie są podatne na zapychanie drobnymi cząstkami, co może przydarzyć się w przypadku zastosowania w funkcji separacji geotekstyliów.

Przekopy przez georuszt

Możliwe jest bezproblemowe przekopanie się lub przebicie przez wbudowany georuszt Tensar w celu ułożenia instalacji podziemnych.