Down to content

Kompozyt Tensar AR-GN

W naprawach nawierzchni asfaltowych bardzo ważne jest rozwiązanie takich problemów jak spękania czy koleinowanie. Zbrojenie warstw asfaltowych nawierzchni przy użyciu kompozytu Tensar AR-GN stanowi sprawdzony sposób na uniknięcie tych uszkodzeń i przedłużenie okresu przydatności nawierzchni do eksploatacji.

AR-GN to kompozyt, w którego skład wchodzi sztywny ruszt polipropylenowy o bardzo wysokiej stabilności wymiarowej, dużej wytrzymałości węzłów oraz wysokim przekroju żeber. Ruszt ten jest połączony termicznie z materiałem geotekstylnym. Podłoże z geowłókniny ułatwia wbudowanie kompozytu, działa jako membrana absobująca naprężenia, a po nasiąknięciu asfaltem podczas wbudowania tworzy trwałą, nieprzepuszczalną barierę. Nowa warstwa asfaltowa zazębia się mechanicznie z oczkami rusztu, który zaczyna spełniać w nawierzchni funkcję zbrojenia. Wysoka sztywność rusztu nawet przy małych odkształceniach oraz jego zdolność do trwałego zazębiania się ze strukturą warstwy asfaltowej sprawiają, że doskonale zapobiega on spękaniom, a zwłaszcza spękaniom zmęczeniowym. Poprawiając skuteczność działania nowej warstwy asfaltowej, AR-GN może pozwolić na obniżenie grubości nakładki nawet o 30% w porównaniu z nakładkami niezbrojonymi.

Jeśli kompozyt AR-GN zostanie wbudowany bliżej powierzchni, może on również przyczynić się do ograniczenia koleinowania związanego z niską sztywnością mieszanki, wysokimi temperaturami otoczenia czy obciążeniami od powolnych, ciężkich pojazdów. Aby kompozyt Tensar AR-GN dobrze funkcjonował w nawierzchni, musi być przykryty co najmniej 70 mm mieszanki asfaltowej (po zagęszczeniu). W związku z tym kompozyt ten jest zazwyczaj umieszczany pod warstwą wiążącą lub pod zasadniczą podbudową asfaltową. Z jego działaniem mogą się Państwo zapoznać tutaj.

Naprawy nawierzchni asfaltowych

Poprawiając skuteczność działania nowej warstwy asfaltowej, AR-GN może pozwolić na obniżenie grubości nakładki nawet o 30% w porównaniu z nakładkami niezbrojonymi.

Tensar AR-GN

  • Wydłużenie okresu przydatności nawierzchni do eksploatacji
  • Wysoka odporność na spękania zmęczeniowe
  • Doskonały materiał do zastosowania przy wykonaniu nakładek na nawierzchniach podatnych dróg zamiejskich posadowionych na podłożach o niskiej nośności lub podatnych na osłabienie podczas roztopów wiosennych
  • Wysoka odporność na spękania odbite
  • Długofalowa oszczędność w porównaniu z tradycyjnymi metodami
  • Możliwość zmniejszenia grubości nakładki nawet o 30%
  • Ograniczenie koleinowania warstw asflatowych

Need help?