Down to content

Zbrojenie warstw asfaltowych

Ograniczenie spękań odbitych

Spękania odbite górnych warstw asfaltowych najczęściej pojawiają się nad szczelinami pomiędzy płytami betonowymi lub nad pęknięciami w warstwach stabilizowanych spoiwem hydraulicznym. Mogą powstawać również w wyniku zginania, rozszerzania i kurczenia się sztywnej podbudowy pod wpływem zmian temperatury, ścinania pod obciążeniem kół,  a w przypadku poszerzanych dróg - w wyniku nierównomiernych osiadań na styku starej i nowej konstrukcji.

Zastosowanie georusztów i kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych

Georuszty Tensar do zbrojenia asfaltu współpracują z warstwą asfaltową, zwiększając jej wytrzymałość na rozciąganie, zmniejszając odkształcenia oraz ograniczając spękania (ponadto kiedy spękania już się pojawią, są znacznie mniejsze). Georuszty do zbrojenia warstw asfaltowych mogą również ograniczyć koleinowanie związane z niską sztywnością mieszanki i długotrwałym oddziaływaniem znacznych obciążeń przy wysokich temperaturach. Kompozyty do zbrojenia warstw asfaltowych składają się z georusztów połączonych z geotekstyliami, które wchłaniają lepiszcze i zaczynają funkcjonować jako membrana absorbująca naprężenia (Stress Absorbing Membrane Interlayer - w skrócie SAMI). Materiał geotekstylny może również stanowić barierę dla wody, zapobiegając zawilgoceniu niższych warstw.

Zastosowanie georusztów i kompozytów Tensar do zbrojenia warstw asfaltowych

Georuszty Tensar do zbrojenia asfaltu współpracują z warstwą asfaltową, zwiększając jej wytrzymałość na rozciąganie, zmniejszając odkształcenia oraz ograniczając spękania (ponadto kiedy spękania już się pojawią, są znacznie mniejsze).

Korzyści

  • Zabezpieczenie przed powstawaniem spękań odbitych: zbrojenie asfaltu umożliwia redukcję powstawania spękań warstwy ścieralnej spowodowanych ruchami, zginaniem i ścinaniem płyt betonowych lub warstw stabilizowanych chemicznie. Efekt membrany absorbującej naprężenia SAMI może znacząco zredukować odkształcenia nakładki asfaltowej.
  • Redukcja spękań zmęczeniowych: zbrojenie umożliwia ograniczenie powodowanych przez obciążenie ruchem naprężeń rozciągających na spodzie warstwy asfaltowej, a tym samym ograniczenie spękań
  • Ograniczenie spękań spowodowanych nierównomiernym osiadaniem: przy poszerzaniu drogi, zastosowanie georusztu Tensar TriAx® do wzmocnienia nowej podbudowy z kruszywa oraz użycie wytrzymałego materiału zbrojącego warstwy asfaltowe pozwala na ograniczenie spękań podłużnych spowodowanych nierównomiernym osiadaniem nowej i starej konstrukcji.
  • Ograniczenie koleinowania: wprowadzenie do konstrukcji georusztu zazębiającego się w strukturze mieszanki pozwala na ograniczenie przesunięć poziomych prowadzących do powstawania kolein w mieszankach o niskiej sztywności

Sprawdzone rozwiązanie

W ciągu ostatnich 25 lat systemy zbrojenia warstw asfaltowych Tensar były poddawane wnikliwym, niezależnym badaniom prowadzonym przez wiele międzynarodowych instytucji, w tym przez Uniwersytet Nottingham (Wielka Brytania). Wiedzę o skuteczności materiałów czerpiemy również z licznych monitorowanych zastosowań w różnych krajach.

Need help?