OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY TENSAR POLSKA

1.     DEFINICJE

W niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży:

„Elementy Systemu” oznaczają poszczególne produkty wytwarzane przez Spółkę lub na jej zlecenie, łączone ze sobą zgodnie z metodologią Systemu i instalacji w celu otrzymania Systemu;

„Ex Works” oznacza miejsce, do którego Spółka ma dostarczyć Produkty, którym może być (i) teren produkcyjny spółki Tensar Manufacturing Limited, spółki należącej do tej samej grupy kapitałowej, co Spółka lub (ii) magazyn zewnętrzny wskazany przez Spółkę;

„Inwestor” oznacza osobę lub spółkę będącą inwestorem Robót bądź osobę lub spółkę upoważnioną do reprezentowania interesów Inwestora, w tym inżyniera konsultanta, konsultanta-geotechnika lub przedsiębiorstwo budowlane; 

„Kontrola” oznacza wizytację miejsca budowy w celu przeprowadzenia przeglądu Robót poprzez obserwację i monitorowanie jakości, postępów i adekwatności metod budowy i wykonywania robót;

„Nadzór” oznacza pomoc przy planowaniu, organizacji, koordynacji budowy i kierowaniu budową oraz przy wykonywaniu (w zależności od potrzeb) związanych z nią obowiązków, z wykorzystaniem umiejętności i kompetencji w zakresie kierowania robotami budowlanymi i ich koordynowania zgodnie z projektem i wymogami specyfikacji;

„Ogólne Warunki Sprzedaży” oznaczają warunki określone w niniejszym dokumencie, wszelkie warunki wyraźnie określone w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia wydanym przez Spółkę bądź wyraźnie włączone do niego przez odniesienie, przy czym Zamawiający niniejszym potwierdza, że nie opierał się na żadnych oświadczeniach, gwarancjach ani zapewnieniach dotyczących korzystania z Przedmiotów Dostaw, ich funkcjonowania bądź stanu, w tym między innymi na materiałach promocyjnych lub prospektach, rysunkach, opublikowanych danych eksploatacyjnych czy sugestiach projektowych otrzymanych od Spółki, oprócz tych wyraźnie zawartych w pisemnej wycenie lub potwierdzeniu przyjęcia zamówienia;

„Oprogramowanie” ma znaczenie nadane w art. 9.7;

„Prawa Własności Intelektualnej” oznaczają wszelkie patenty, prawa do wynalazków, wzory użytkowe, prawo autorskie i prawa pokrewne, znaki towarowe, znaki usługowe, nazwy handlowe, nazwy przedsiębiorstw, nazwy domeny, prawa do projektów graficznych lub innych oznaczeń handlowych, prawa do wartości firmy lub prawo wystąpienia na drogę sądową z roszczeniem z tytułu czynu nieuczciwej konkurencji, prawa wynikające z przepisów o nieuczciwej konkurencji, prawa do wzorów, prawa do oprogramowania komputerowego, prawo do bazy danych, prawa do topografii, autorskie prawa osobiste, prawa do informacji poufnych (w tym do know-how i tajemnicy przedsiębiorstwa) oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej w każdym przypadku, niezależnie od tego, czy są one zarejestrowane, czy nie, w tym wszelkie wnioski o takie prawa oraz ich odnowienie lub przedłużenie, a także wszelkie podobne lub równoważne prawa bądź formy ochrony obowiązujące w każdej części świata;

„Produkty” oznaczają wszelkiego rodzaju georuszty i związane z nimi materiały budowlane dostarczane Zamawiającemu przez Spółkę lub na jej zlecenie, wyprodukowane przez podmioty bezpośrednio powiązane ze Spółką lub przez dostawców zewnętrznych;

„Projekty” oznaczają rysunki, obliczenia i instrukcje opracowane przez Spółkę do wykorzystania przez Zamawiającego do celów budowy, w tym projekt, specyfikację materiałową i komplet rysunków wykonawczych opracowane w oparciu o wytyczne projektowe uzgodnione przez Spółkę i przedstawiciela Zamawiającego;

„Protokoły” oznaczają protokoły wydawane w ramach znormalizowanych formularzy umów na roboty budowlane, w tym między innymi protokoły wyliczenia płatności częściowych, protokoły przedłużenia terminu robót, protokoły zakończenia robót, protokoły potwierdzające usunięcie wad wydawane na koniec okresu odpowiedzialności za wady oraz protokół odbioru końcowego;

„Przedmioty Dostawy” oznaczają Produkty, Systemy i Usługi;

„Roboty” oznaczają ogół przedsięwzięcia Inwestora, w ramach którego Spółce zlecono dostawę Przedmiotów Dostawy do celów branży budowlanej.

„Spółka” oznacza Tensar Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Grzybowskiej 2/29 

(00-131 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000616276;

„Systemy” oznaczają projektowanie oraz łączenie ze sobą Produktów i produktów dostarczanych przez inne podmioty lub produktów składowych Spółki wraz z ich zastosowaniem i metodą instalacji; oraz

„Usługi” oznaczają doradztwo w zakresie zastosowań, instalacji, projektowania lub prac budowlanych, szkolenia instalacyjne, Zalecenia Projektowe lub Projekty dostarczane przez Spółkę Zamawiającemu (bezpośrednio lub za pośrednictwem innych uczestników projektu) bądź jego przedstawicielom, wspomagające opracowanie specyfikacji, dostawę i/lub instalację Produktów i/lub Systemów;

„Wizja Lokalna” oznacza przybycie Spółki lub jej pracowników na plac budowy Zamawiającego w celu przekazania uwag o charakterze technicznym lub praktycznym bądź porad dotyczących konkretnych aspektów Robót, związanych wyłącznie z instalacją Produktów i/lub Systemów; 

„Zalecenia Projektowe” oznacza wstępną poradę udzielaną przez Spółkę na prośbę Zamawiającego lub Inwestora dotyczącą potencjalnego zastosowania Produktów i/lub Systemów w ramach Robót, opracowywaną z zastosowaniem metod projektowych Spółki, ale bazującą na ograniczonych informacjach i nieprzeznaczoną do wykorzystania do celów budowy;

„Zamawiający” oznacza osobę, spółkę osobową, spółkę kapitałową lub inny podmiot, z którym Spółka zawiera umowę na dostawę Przedmiotów Dostawy;

2.     UMOWY

2.1 Wszelkie wyceny, kosztorysy lub inne dokumenty złożone przez Spółkę w odniesieniu do któregokolwiek Przedmiotu Dostawy stanowią jedynie zaproszenie do złożenia oferty przez Zamawiającego, przy czym żadne zamówienie złożone przez Zamawiającego w Spółce na podstawie otrzymanej wyceny lub kosztorysu bądź na innej podstawie nie jest wiążące dla Spółki do czasu, gdy zostanie przez nią potwierdzone.

2.2 Każda umowa zawarta przez Spółkę i Zamawiającego, niezależnie od sposobu jej zawarcia („Umowa”), musi uwzględniać niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży oraz im podlegać, przy czym odbiór jakichkolwiek Przedmiotów Dostawy przez Zamawiającego uznaje się za ostateczny dowód zaakceptowania niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez Zamawiającego, jeżeli dotychczas nie zaakceptował ich w sposób wyraźny ani dorozumiany.

2.3 Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że niniejsze Ogólne Warunki Sprzedaży będą regulowały stosunki między Spółką a Zamawiającym w odniesieniu do Przedmiotów Dostawy, z wyłączeniem wszelkich innych warunków, zapewnień i oświadczeń, złożonych na piśmie lub ustnie, w sposób wyraźny lub dorozumiany, nawet w przypadku, gdy są one zawarte w jakichkolwiek dokumentach Zamawiającego, które miałyby wskazywać, że pierwszeństwo mają ogólne warunki Zamawiającego. Żaden pracownik Spółki niebędący członkiem Zarządu ani pełnomocnikiem w odniesieniu do działalności prowadzonej przez Spółkę nie ma prawa wprowadzać żadnych zmian w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży.

2.4 Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka świadczy Usługi wyłącznie w celu wsparcia wykorzystania i zastosowania Produktów i Systemów oraz że żadne informacje, porady ani sugestie przekazane Zamawiającemu przez Spółkę nie mogą być interpretowane przez Zamawiającego jako świadczenie Usług przez Spółkę.

2.5 Niezależnie od tego, czy Spółka dostarczyła Zamawiającemu jakiekolwiek próbki Produktów i/lub Systemów przed dniem zawarcia Umowy, sprzedaż Produktów i/lub Systemów przez Spółkę na mocy wszelkich Umów nie jest uznawana za sprzedaż według próbki.

2.6 W przypadku, gdy Produkty stanowią „wyroby budowlane” w rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) n 305/2011, na żądanie Spółka dostarczy Zamawiającemu Deklarację Właściwości Użytkowych i/lub dokumentację towarzyszącą dla poszczególnych Produktów, również w przypadku, gdy Zamawiający zażąda dokumentacji dotyczącej jakości produktów.

3.     CENY 

3.1 O ile nie wskazano inaczej w pisemnej wycenie, potwierdzeniu przyjęcia zamówienia, na fakturze lub w aktualnym cenniku Spółki:

    3.1.1 cena Przedmiotów Dostawy nie zawiera podatku od towarów i usług („VAT”), który zostanie doliczony w obowiązującej stawce; oraz

    3.1.2 w cenę Produktów i Systemów wliczony jest koszt świadczenia Usług.

3.2 Jeżeli po dniu przyjęcia zamówienia przez Spółkę dojdzie do wzrostu kosztów, których poniesienie przez Spółkę jest niezbędne do dostarczenia Produktów, w tym między innymi kosztów produktów, materiałów, pracy, transportu lub innych pozycji kosztowych, w tym kosztów pośrednich, jakie Spółka musi uiścić lub ponieść przy wykonywaniu swoich obowiązków wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, kwota, o jaką wzrosły te koszty, zostanie doliczona do ceny umownej. 

3.3 W przypadku, gdy cena Przedmiotów Dostawy została podana w wycenie złożonej przez Spółkę lub w potwierdzeniu przyjęcia zamówienia w oparciu o określone serie produkcyjne i/lub określone terminy dostaw, Spółka zastrzega sobie prawo do zmiany cen Przedmiotów Dostawy, jeżeli ilości zamówione przez Zamawiającego będą odbiegały od wskazanych i/lub będą wymagały dostarczenia w innych terminach.

3.4 Koszty wszelkich zmian lub przeróbek projektów, specyfikacji, materiałów czy rysunków Produktów i/lub Systemów bądź ich opracowania na wniosek Zamawiającego po dniu przyjęcia zamówienia przez Spółkę ponosi Zamawiający, o ile zostaną one zaakceptowane przez Spółkę. 

4.     PŁATNOŚĆ

4.1 O ile nie ustalono inaczej na piśmie, płatności ceny umownej za Przedmioty Dostawy należy dokonać przelewem elektronicznym nie później niż w ostatnim dniu miesiąca następującego po miesiącu dostawy Produktów, Projektów i Systemów, a jeżeli Umowa przewiduje dostawę etapami, to każdy etap będzie stanowił oddzielną umowę, dla której może zostać wystawiona faktura. Anulowanie lub rozwiązanie jakiejkolwiek Umowy nie uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia innej Umowy lub odstąpienia od etapu dostawy. Pełnej płatności za wysłane Przedmioty Dostawy należy dokonać niezależnie od tego, czy Przedmioty Dostawy zawierają wszystkie Produkty określone w Umowie oraz niezależnie od tego, czy tytuł prawny do Produktów został przekazany Zamawiającemu.

4.2 Termin płatności ma charakter ostateczny, a niedokonanie przez Zamawiającego płatności na rzecz Spółki w terminie uprawnia Spółkę, według jej własnego uznania i bez uszczerbku dla jej pozostałych praw, do wstrzymania dostaw wszelkich niedostarczonych Produktów i Usług do czasu dokonania płatności i/lub do odstąpienia od Umowy.

4.3 O ile nie zostało inaczej uzgodnione na piśmie, Zamawiający nie ma prawa potrącać z kwot należnych Spółce na mocy jakiejkolwiek Umowy żadnych kwot stanowiących przedmiot roszczeń Zamawiającego lub należnych Zamawiającemu od Spółki, ani na mocy Umowy, ani z żadnego innego tytułu.

4.4 Spółka ma prawo naliczać odsetki od wszystkich przeterminowanych kwot w wysokości odsetek ustawowych za opóźnienie powiększonych o 2% (procent) (pełną kwotę odsetek naliczaną od pierwszego dnia po przekroczeniu terminu płatności do faktycznej całkowitej spłaty), niezależnie od tego, czy wystosowano formalne wezwanie do zapłaty lub czy kwota została zasądzona. Wszelkie koszty prawne, opłaty i wydatki poniesione przez Spółkę w związku z dochodzeniem należności pokrywa Zamawiający, na zasadzie pełnej rekompensaty.

5.    DOSTAWA I RYZYKO

5.1 Spółka dołoży należytej staranności w celu realizacji wysyłek i dostaw Produktów w terminach wskazanych w Umowie lub w inny sposób przekazanych Zamawiającemu. 

O ile Spółka nie postanowi wyraźnie inaczej na piśmie, wskazane terminy realizacji wysyłek lub dostaw mają charakter prognozy i nie są wiążące. Zamawiający potwierdza, że opóźnienie (niezależnie od przyczyny) wysyłki Produktów nieprzekraczające 7 dni roboczych w stosunku do terminu wskazanego w Umowie jest uważane za należyte wykonanie Umowy, a Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawiającego za jakiekolwiek straty bądź utracone korzyści wynikające z takiego opóźnienia.  

5.2 Jeżeli w Umowie nie wskazano terminu dostawy, Zamawiający ma obowiązek przyjąć Produkty, kiedy będą gotowe do dostarczenia przez Spółkę, natomiast Spółka ma obowiązek dostarczyć te Produkty dopiero po upływie rozsądnego terminu od dnia zawarcia Umowy.

5.3 W przypadku, gdy Spółka wyrazi zgodę na dostawę w trybie przyspieszonym, co będzie wymagało pracy w godzinach nadliczbowych lub poniesienia innych dodatkowych kosztów, Zamawiający zwróci Spółce kwotę zapłaconą z tytułu nadgodzin lub inne koszty.

5.4 W przypadku, gdy cena Przedmiotów Dostawy zawiera przewóz, dostawę uznaje się za zrealizowaną, kiedy Produkty i Systemy zostaną przywiezione do miejsca, w którym Zamawiający prowadzi działalność lub w inne miejsce wskazane w instrukcji dostawy. W przypadku gdy, zgodnie z Umową, w cenę Przedmiotów Dostawy nie jest wliczony przewóz lub nie wskazano ani nie uzgodniono miejsca dostawy, dostawa następuje Ex Works i zostaje uznana za zrealizowaną w terminie 14 dni od zawiadomienia przez Spółkę o gotowości Produktów do odbioru lub z chwilą ich odbioru, w zależności od tego, co nastąpi wcześniej. O ile nie zostało inaczej uzgodnione na piśmie, Spółka zorganizuje przewóz Produktów w imieniu Zamawiającego i na jego koszt, a przewoźnik wybrany przez Spółkę będzie agentem Zamawiającego.

5.5 Jeżeli Zamawiający odmówi odbioru dostawy Produktów i/lub Systemów, Spółka może obciążyć go kosztem transportu powrotnego. Nieprzyjęcie dostawy Produktów i/lub Systemów przez Zamawiającego nie zwalnia go z obowiązku zapłaty ceny umownej za te Produkty i/lub Systemy.

5.6 W przypadku uszkodzenia lub utraty Produktów przed ich dostarczeniem do Zamawiającego Spółka zobowiązuje się (z zastrzeżeniem poniższych postanowień) do nieodpłatnej wymiany uszkodzonych lub utraconych Produktów. Powyższe zobowiązanie Spółki jest uzależnione od:

    5.6.1 pisemnego zgłoszenia uszkodzenia lub utraty przez Zamawiającego Spółce i przewoźnikowi z podaniem wystarczających szczegółów w terminie trzech dni od odbioru Produktów lub, w przypadku całkowitej utraty, w terminie dziesięciu dni od otrzymania faktury wystawionej przez Spółkę lub awiza od przewoźnika bądź innego powiadomienia; oraz

    5.6.2 umożliwienia przez Zamawiającego skontrolowania przez Spółkę wszelkich uszkodzonych Produktów oraz, o ile zażąda tego Spółka, zwrócenia wszelkich uszkodzonych Produktów do zakładu Spółki na jej koszt w terminie pięciu dni od otrzymania żądania zwrotu.

5.7 Jeżeli ilość Produktów dostarczona przez Spółkę Zamawiającemu odbiega o nie więcej niż 5% od ilości zamówionej przez Zamawiającego, Zamawiający nie ma prawa zakwestionować wszystkich czy też części Produktów bądź odmówić ich odbioru ze względu na nadwyżkę lub niedobór i ma obowiązek zapłacić za te Produkty proporcjonalnie do ceny umownej. Zamawiający potwierdza, że dostawa Produktów w ilości odbiegającej od ilości zamówionej o nie więcej niż 5% zostaje uznana za należyte wykonanie zamówienia.

5.8 Z zastrzeżeniem wyraźnych postanowień niniejszego art. 5 Ogólnych Warunków Sprzedaży, w najszerszym zakresie dozwolonym polskim prawem, Spółka nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za wszelkie uszkodzenia lub utratę bądź w związku z uszkodzeniem lub utratą Produktów w drodze do miejsca dostawy wskazanego w Umowie.

5.9 Ryzyko związane ze wszystkimi Produktami przechodzi na Zamawiającego z chwilą dostawy.

6.     PRZECHOWYWANIE

6.1 W przypadku, gdy Zamawiający:

    6.1.1 zawiadomi Spółkę o braku możliwości odbioru dostawy jakichkolwiek Produktów; lub

    6.1.2 nie udzieli odpowiednich instrukcji dostawy, kiedy będzie to konieczne; lub 

    6.1.3 nie odbierze Produktów sprzedanych Ex Works; lub

    6.1.4 poprosi o przełożenie terminu dostawy, na co Spółka wyrazi zgodę,

Produkty będą przechowywane na wyłączne ryzyko i koszt Zamawiającego od chwili zawiadomienia, nieodebrania Produktów lub wyrażenia zgody na przełożenie terminu dostawy, a Spółka naliczy opłatę za ich przechowywanie w rozsądnej wysokości, przy czym jeżeli Zamawiający nie odbierze lub nie przyjmie dostawy wszystkich lub jakiejkolwiek części Produktów w terminie trzech miesięcy od pisemnego zawiadomienia przez Spółkę o gotowości Produktów do odbioru lub dostawy, Spółka będzie uprawniona (bez uszczerbku dla innych środków przysługujących jej z mocy Umowy) do sprzedania Produktów lub, według jej własnego uznania, do ich zniszczenia oraz — w przypadku ich sprzedaży — do zaliczenia wpływów z ich sprzedaży na poczet płatności należnych Spółce zgodnie z jakąkolwiek Umową.

7.     TYTUŁ PRAWNY

7.1 Niezależnie od przejścia ryzyka związanego z Produktami na Zamawiającego zgodnie z art. 5.9 Ogólnych Warunków Sprzedaży, wyłączne i bezwzględne prawo własności Produktów nadal przysługuje Spółce do czasu wystąpienia któregokolwiek z poniższych zdarzeń:

    7.1.1 dokonanie pełnej płatności na rzecz Spółki za Produkty i Systemy (wraz z obowiązującym podatkiem VAT oraz naliczonymi odsetkami) oraz brak jakichkolwiek innych zaległości Zamawiającego w stosunku do Spółki wynikających z jakiejkolwiek Umowy; oraz

    7.1.2 sprzedaż Produktów przez Zamawiającego w toku zwykłej działalności gospodarczej (w tym przypadku prawo własności przechodzi na Zamawiającego dopiero po dostarczeniu Produktów do klienta Zamawiającego).

7.2 Z zastrzeżeniem dalszych postanowień, Zamawiający może w dowolnym momencie po dokonaniu dostawy wykorzystać dostarczone do niego Produkty, sprzedać je lub zawrzeć umowę na ich sprzedaż w toku zwykłej działalności gospodarczej, nawet w przypadku, gdy nie zapłacono w całości kwoty zafakturowanej za Produkty.

7.3 Dopóki prawo własności Produktów nie przejdzie na Zamawiającego:

    7.3.1 Zamawiający włada Produktami jako posiadacz zależny Produktów powierzonych mu przez Spółkę;

    7.3.2 Zamawiający ma obowiązek przechowywać Produkty (nie obciążając Spółki opłatą z tego tytułu) w sposób umożliwiający ich łatwą identyfikację jako Produktów Spółki, a na uzasadnione żądanie ma obowiązek niezwłocznie poinformować Spółkę o ich położeniu; oraz

    7.3.3 Spółka może w każdej chwili odebrać Zamawiającemu prawo do sprzedaży i użytkowania Produktów za powiadomieniem, jeżeli Zamawiający zwleka z zapłatą jakiejkolwiek kwoty należnej Spółce za te Produkty lub (niezależnie od tego, czy zakończył się uzgodniony okres kredytowania) jeżeli ma uzasadnione wątpliwości co do wypłacalności Zamawiającego.

7.4 Po ustaleniu prawa do sprzedaży i użytkowania Produktów przez Zamawiającego, Zamawiający niezwłocznie zaprzestanie używania Produktów lub rozporządzania nimi w inny sposób oraz niezwłocznie dostarczy Spółce, na jej żądanie, wszelkie Produkty należące do Spółki znajdujące się na terenie Zamawiającego i/lub na terenie wykonywania Robót bądź na terenie znajdującym się pod jego kontrolą. Poprzez zawarcie Umowy Zamawiający niniejszym wyraża zgodę na uprawnienie Spółki do wejścia na teren Zamawiającego i/lub na teren wykonywania Robót w celu dokonania kontroli w celu usunięcia i późniejszej sprzedaży Produktów tam znalezionych należących do Spółki, przy czym Spółka nie ponosi odpowiedzialności wobec Zamawianego za wykonanie wyżej wymienionego uprawnienia.

7.5 W przypadku, gdy Zamawiający nie wskaże długu, na poczet którego dokonuje płatności Spółka ma prawo według swojego swobodnego uznania oraz niezależnie od Zamawiającego w każdej chwili zaliczyć dowolną płatność dokonaną przez Zamawiającego za jakiekolwiek Przedmioty Dostawy dostarczone Zamawiającemu przez Spółkę na poczet którejkolwiek z faktur, przy czym w pierwszej kolejności na poczet faktury najdalej wymagalnej.

7.6 Postanowienia art. 7 Ogólnych Warunków Sprzedaży nie uprawniają Zamawiającego do zwrotu Produktów bez uprzedniej zgody Spółki.

7.7 Prawa i środki prawne przysługujące Spółce na mocy art. 7 Ogólnych Warunków Sprzedaży stanowią uzupełnienie pozostałych praw lub środków prawnych przysługujących jej na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub jakiejkolwiek Umowy i w żaden sposób ich nie naruszają ani nie ograniczają.

8.     ODBIÓR

8.1 Bez uszczerbku dla praw Spółki wynikających z art. 8.3, uznaje się, że Zamawiający odebrał Produkty uznając je za zgodne z Umową i jest zobowiązany do zapłaty za nie, o ile Spółka nie otrzyma pisemnego zawiadomienia o odmowie ich odbioru w terminie czternastu dni od ich przyjęcia. Produkty odebrane przez Zamawiającego nie podlegają zwrotowi w późniejszym terminie.

8.2 Jeżeli po zawiadomieniu o odmowie odbioru Przedmiotów Dostawy Zamawiający postąpi z nimi w sposób niezgodny z treścią odmowy ich odbioru lub naruszy prawo własności Produktów przysługujące Spółce, uznaje się, że Zamawiający odebrał Przedmioty Dostawy i jest zobowiązany do zapłaty za nie.

8.3 W przypadku wykazania w sposób satysfakcjonujący Spółkę, że jakiekolwiek Przedmioty Dostawy (lub ich część) są wadliwe ze względu na niezgodność ze specyfikacją Spółki bądź wady materiałowe, fabryczne lub konstrukcyjne w okresie dwunastu miesięcy od dnia pierwotnej wysyłki lub dostawy (z wyjątkiem normalnego zużycia), Spółka według własnego uznania: 

    8.3.1 dostarczy Zamawiającemu nieodpłatnie Produkty zamienne; lub

    8.3.2 zwróci Zamawiającemu cenę umowną takich Przedmiotów Dostawy,

przy czym Spółka nie przyjmuje odpowiedzialności w odniesieniu do wszelkich roszczeń (z tytułu art. 8.3 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży ani innych roszczeń wynikających z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży), chyba że:

    8.3.3 Zamawiający zawiadomi Spółkę na piśmie w terminie czternastu dni od powzięcia wiadomości o powyższym;

    8.3.4 jeżeli Spółka tego zażąda, wszystkie wadliwe Produkty zostaną najpierw zwrócone do magazynu wskazanego przez Spółkę, przy czym koszty przewozu pokrywa Zamawiający (Spółka zwróci koszty przewozu, jeżeli wadliwość Produktów zostanie potwierdzona); oraz

    8.3.5 Produkty były odpowiednio i prawidłowo przechowywane i/lub wykorzystywane, zgodnie ze specyfikacją lub instrukcjami Spółki oraz w normalnych warunkach eksploatacji panujących w Rzeczypospolitej Polskiej; oraz

    8.3.6 całość ceny Przedmiotów Dostawy została zapłacona w terminie; oraz

    8.3.7 odpowiedzialność Spółki wynikająca z art. 8.3 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży jest przyjmowana przez Zamawiającego w zastępstwie oraz z wyłączeniem wszelkich innych roszczeń z tytułu jakichkolwiek strat lub szkód o charakterze bezpośrednim, pośrednim lub wynikowym, jakie poniesie lub może ponieść Zamawiający (w tym między innymi utraty zysków lub odpowiedzialności w stosunku do osób trzecich), w szczególności rękojmi.

8.4 O ile wyraźnie nie zaznaczono inaczej, Spółka nie gwarantuje, że ilustracje, dane wagowe i wymiary podane w katalogach Spółki lub na innych właściwych rysunkach lub dokumentach dostarczonych przez Spółkę będą zawsze dokładnie odzwierciedlały Produkty, ze względu na możliwość wprowadzania w dowolnym czasie udoskonaleń w Produktach lub ich specyfikacjach. Spółka dołoży racjonalnych starań, aby powiadomić Zamawiającego o wszelkich istotnych zmianach standardowych specyfikacji dotyczących Produktów.

8.5 Jeżeli Spółka wyraźnie gwarantuje dokładność jakichkolwiek parametrów lub opisów eksploatacyjnych, to w przypadku, gdy Produkty po oddaniu do eksploatacji (w stosownych przypadkach) nie osiągną tych parametrów lub będą niezgodne z tymi opisami, Spółka będzie uprawniona do uzyskania racjonalnego terminu i rozsądnych udogodnień, by móc doprowadzić Produkty do gwarantowanego standardu eksploatacyjnego, a termin na dostawę Produktów zostanie przedłużony o powyższy okres (bez uszczerbku dla postanowień art. 5.1-5.9 Ogólnych Warunków Sprzedaży).

8.6 Sprzedaż przez Spółkę jakichkolwiek Przedmiotów Dostawy oznaczonych znakami towarowymi lub nazwami należącymi do Spółki (niezależnie od tego, czy zostały one zastrzeżone) nie daje Zamawiającemu prawa ani nie oznacza licencji na posługiwanie się takim znakiem towarowym lub nazwą handlową bądź ich stosowanie w odniesieniu do jakichkolwiek produktów wytworzonych czy wyprodukowanych przez Zamawiającego lub na jego zlecenie z tych Przedmiotów Dostawy bądź z ich zastosowaniem.

9.     USŁUGI PROJEKTOWE

9.1 Na żądanie Zamawiającego, Spółka może świadczyć niektóre lub wszystkie Usługi.

9.2 Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że zakres Usług ogranicza się do zastosowania i instalacji Produktów i/lub Systemów i nie obejmuje udzielania żadnych ogólnych porad z zakresu inżynierii lądowej i wodnej ani projektowania czy instalacji produktów bądź systemów dostarczanych przez osoby trzecie. Zamawiający nie powinien opierać się na żadnych uwagach, sugestiach, informacjach ani poradach niezwiązanych bezpośrednio z Produktami i/lub Systemami. 

9.3 Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Usługi są świadczone z należytą biegłością i starannością, a nie na zasadzie przydatności do określonego celu. Żadne postępowanie, działania, stwierdzenia ani porady otrzymywane przez Zamawiającego od Spółki, jej pracowników, konsultantów lub agentów nie oznaczają dążenia do osiągnięcia rezultatów na zasadzie przydatności do określonego celu i nie mogą być w ten sposób interpretowane przez Zamawiającego.

9.4 Na żądanie Zamawiającego, Inwestora lub innego zainteresowanego Spółka może przedstawić Zalecenie Projektowe lub Projekty do pomocy przy wykorzystaniu i instalacji Produktów i/lub Systemów. Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że Zalecenie Projektowe opiera się na ograniczonych, niepełnych i niepopartych dowodami informacjach oraz że nie ma stanowić podstawy do wykonania jakiejkolwiek części Robót z użyciem Produktów i/lub Systemów i nie można jej wykorzystywać w tym celu, a także, że Zamawiający korzysta z Zalecenia Projektowego przy budowie wyłącznie na swoje ryzyko.  

9.5 Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Projekty dotyczą wyłącznie stosowania i instalacji Produktów i/lub Systemów. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Projekty zostały opracowane na podstawie informacji i założeń dostarczonych Spółce przez osoby trzecie. Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że Spółka nie może zweryfikować prawidłowości żadnych informacji otrzymanych od osób trzecich i nie składa w odniesieniu do nich żadnych gwarancji, zapewnień ani oświadczeń, a także nie odpowiada za żadne błędy ani zaniechania wynikające z wykorzystywania nieprawidłowych informacji otrzymanych od osób trzecich jako podstawy do opracowywania Projektów.

9.6 Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Spółkę o wszelkich zmianach projektów, specyfikacji lub konstrukcji osób trzecich bądź innych czynników, które mogą mieć wpływ na Projekty.  

9.7 Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że wszelkie oprogramowanie („Oprogramowanie”) dostarczane przez Spółkę Zamawiającemu ma na celu umożliwienie Zamawiającemu ustalenia, czy Produkty lub Systemy mogą teoretycznie zostać wykorzystane przy wykonywaniu Robót. Zamawiający korzysta z wszelkiego Oprogramowania dostarczonego przez Spółkę na własne ryzyko.

9.8 Zamawiający niniejszym zwalnia Spółkę z odpowiedzialności z tytułu wszelkich strat lub szkód o dowolnym charakterze powstałych w wyniku:

    9.8.1 wykorzystywania Projektów do innych celów niż stosowanie i instalacja Produktów i/lub Systemów;

    9.8.2 korzystania częściowo lub w całości z jakichkolwiek projektów, porad, szkoleń lub podobnych usług od osób trzecich w związku z jakąkolwiek częścią Robót wykonywaną z użyciem Produktów, Systemów lub Projektów; oraz

9.8.3 wykorzystania Zalecenia Projektowego do wykonywania Robót lub jakiejkolwiek ich części; oraz

9.8.4 niepoinformowania Spółki przez Zamawiającego o zmianach rzutujących na Projekty; oraz

9.8.5 korzystania przez Zamawiającego z Oprogramowania.

10.     USŁUGI W TRAKCIE BUDOWY

10.1 Spółka może, na żądanie Zamawiającego, udzielić porady lub zorganizować szkolenie dla Zamawiającego, jego agentów, konsultantów i/lub podwykonawców przed rozpoczęciem lub w trakcie wykonywania części Robót związanej z Przedmiotami Dostaw.

10.2 Zamawiający przyjmuje do wiadomości, że jest zobowiązany do zdobywania odpowiednich informacji i wiedzy w zakresie metod instalacji, bezpieczeństwa, ryzyka oraz wykorzystywania przedmiotów Dostaw podczas Robót, a także do przekazywania tych informacji i wiedzy swoim agentom, konsultantom i podwykonawcom.

10.3 Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że Spółka nie oferuje i nie ma obowiązku świadczenia usług w zakresie nadzoru, inspekcji i/lub wystawiania Protokołów w stosunku do żadnej części Robót oraz że żadne podejmowane działania nie będą rozumiane jako świadczenie takich usług, włączając w to Wizje Lokalne, obserwację Robót czy związane z nimi porady udzielane przez Spółkę i/lub jej jakichkolwiek agentów, konsultantów i/lub podwykonawców podczas Wizji Lokalnych.

10.4 Zamawiający przyjmuje do wiadomości i zgadza się, że nie powinien polegać na żadnych poradach udzielanych ustnie w trakcie Wizji Lokalnych, natomiast może polegać na pisemnym potwierdzeniu takich porad otrzymanym od uprawnionego przedstawiciela Spółki podczas Wizji Lokalnej lub po jej zakończeniu. 

10.5 Zamawiający niniejszym zwalnia Spółkę z odpowiedzialności i przejmuje odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wszelkich strat lub szkód powstałych w wyniku: 

    10.5.1 działania Zamawiającego w oparciu o niepotwierdzone porady udzielone ustnie; oraz

    10.5.2 nieprawidłowego zainstalowania Produktów i/lub Systemów przez Zamawiającego, jego agenta, konsultanta lub podwykonawcę.

11.     PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

W stosunkach między Zamawiającym a Spółką, wszystkie Prawa Własności Intelektualnej oraz inne prawa do Przedmiotów Dostaw należą do Spółki.  Prawa Własności Intelektualnej do Przedmiotów Dostawy nie mogą być powielane ani ujawniane żadnym osobom trzecim, w całości ani w części, bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej przez Spółkę.

12. POUFNOŚĆ 

12.1 Zamawiający ma obowiązek utrzymywać w ścisłej tajemnicy wszelką wiedzę ekspercką o charakterze technicznym lub handlowym (know-how), specyfikacje, wynalazki, procesy lub przedsięwzięcia o charakterze poufnym, które zostały ujawnione Zamawiającemu, jego pracownikom, agentom, konsultantom lub podwykonawcom przez Spółkę, a także wszelkie inne informacje poufne dotyczące działalności Spółki lub jej Produktów, jakie mogą zostać uzyskane przez Zamawiającego.

12.2 Zamawiający ma prawo ujawniać takie informacje:

    12.2.1 swoim pracownikom, agentom, konsultantom i podwykonawcom, którzy muszą mieć do nich dostęp wyłącznie w celu wykonywania obowiązków Zamawiającego wynikających z jakiejkolwiek Umowy; oraz

    12.2.2 w przypadku, gdy wymagają tego przepisy prawa, nakaz sądowy lub jakikolwiek organ władzy bądź organ regulacyjny, ale tylko w niezbędnym zakresie.

12.3 Zamawiający ma obowiązek dopilnować, by jego pracownicy, agenci, konsultanci i podwykonawcy, którym ujawnia te informacje, przestrzegali postanowień art. 12 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży.

12.4 Zamawiający nie ma prawa wykorzystywać tych informacji do żadnych innych celów poza wykonywaniem swoich obowiązków wynikających z jakiejkolwiek Umowy.

12.5 O ile strony nie uzgodnią inaczej na piśmie, Zamawiający przyjmuje do wiadomości i wyraża zgodę, że wszelkie wizyty Spółki w jakichkolwiek lokalizacjach Zamawiającego mają na celu wyłącznie sprawy marketingowe i rozwój współpracy.

13.     ODPOWIEDZIALNOŚĆ

13.1 Spółka nie ponosi odpowiedzialności umownej, deliktowej (w tym z tytułu zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego) ani z innego tytułu za żadne straty ani szkody o charakterze pośrednim, szczególnym lub wynikowym ani za żadne z następujących strat lub szkód w każdym przypadku, gdy wynikają one z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży lub jakiejkolwiek Umowy bądź są z nimi związane:

    13.1.1 utrata faktycznych lub przewidywanych korzyści;

    13.1.2 utrata możliwości biznesowej;

    13.1.3 utrata przewidywanych oszczędności;

    13.1.4 zmniejszenie wartości firmy; lub

    13.1.5 utrata reputacji oraz

    13.1.6 wszelkie inne straty o podobnym charakterze.

13.2 Z zastrzeżeniem art. 13.1 Ogólnych Warunków Sprzedaży, całkowita odpowiedzialność Spółki wynikająca z Umowy lub związana z Umową o charakterze umownym, deliktowym (w tym z tytułu zaniedbania lub naruszenia obowiązku ustawowego) lub innym, jest ograniczona do łącznej kwoty 20.000.000 złotych, chyba że strata lub szkoda wyniknęła z winy umyślnej Spółki. 

13.3 W maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami polskiego prawa, odpowiedzialność Spółki wynikająca z art. 13 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zastępuje wszelkie gwarancje lub warunki przewidziane prawem w zakresie jakości wszelkich Przedmiotów Dostawy lub ich przydatności do jakiegokolwiek określonego celu, a także, z zastrzeżeniem postanowień tego artykułu, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności o charakterze umownym, deliktowym ani innym w odniesieniu do wad lub braków w jakichkolwiek Przedmiotach Dostawy ani za żadne uszkodzenia, szkody ani straty wynikające z takich wad lub braków lub jakichkolwiek prac wykonanych w związku z nimi.

13.4 W maksymalnym zakresie dozwolonym przepisami polskiego prawa oraz z zastrzeżeniem postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży i powyższego, Spółka nie ponosi żadnej odpowiedzialności o charakterze umownym, deliktowym ani innym w odniesieniu do wad lub braków w jakichkolwiek Przedmiotach Dostawy lub ich niezgodności z jakąkolwiek specyfikacją ani też za żadne uszkodzenia, szkody ani straty wynikające z takich wad lub braków lub jakichkolwiek prac wykonanych w związku z nimi (w tym między innymi za utracone korzyści, odpowiedzialność wobec osób trzecich oraz jakiekolwiek szkody lub straty w gruntach lub nieruchomościach Zamawiającego).

14.     NIEWYKONANIE ZOBOWIĄZANIA PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO LUB NIEWYPŁACALNOŚĆ ZAMAWIAJĄCEGO

14.1 Spółka zastrzega sobie prawo do zażądania od Zamawiającego w dowolnej chwili odpowiednich informacji co do jego sytuacji finansowej. Jeżeli uzyskane informacje okażą się niemożliwe do zaakceptowania przez Spółkę, Spółka zastrzega sobie prawo do unieważnienia jakiejkolwiek Umowy lub, według własnego uznania, częściowego lub całkowitego wstrzymania wykonywania Umowy do czasu przedstawienia satysfakcjonujących informacji lub zabezpieczenia zapłaty ceny.

14.2 Postanowienia art. 14 Ogólnych Warunków Sprzedaży mają zastosowanie w przypadku, gdy:

    14.2.1 Zamawiający naruszy lub grozi naruszeniem jakiegokolwiek postanowienia niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży bądź jakichkolwiek pozostałych zobowiązań Zamawiającego w stosunku do Spółki; lub

    14.2.2 jakakolwiek płatność na rzecz Spółki należna od Zamawiającego nie zostanie uregulowana w terminie płatności; lub

    14.2.3 Zamawiający podejmie uchwałę o likwidacji lub zostanie złożony wniosek do sądu (który nie zostanie odrzucony w ciągu 20 dni) bądź sąd wyda postanowienie o postawieniu drugiej strony w stan likwidacji lub jej rozwiązaniu, albo strona zostanie rozwiązana w innym trybie;

    14.2.4 do sądu zostanie złożony wniosek o sądowe ustanowienie zarządu przymusowego nad Zamawiającym lub powołanie dla niego zarządcy, bądź dla Zamawiającego powołany zostanie zarządca w trybie art. 10641 ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. — Kodeks postępowania cywilnego lub zawiadomienie o zamiarze powołania takiego zarządcy zostanie złożone w sądzie bądź wpłynie do sądu; 

    14.2.5 Zamawiający stanie się niewypłacalny w rozumieniu art. 11 polskiego prawa upadłościowego bądź jego niewypłacalność zostanie orzeczona przez sąd lub stwierdzona, przestanie regulować swoje zobowiązania lub zawiesi ich spłatę bądź stanie się niezdolny (albo zostanie uznany za niezdolnego) do terminowego regulowania swoich zobowiązań, bez realnych perspektyw na odzyskanie tej zdolności, lub przyzna się do tej niezdolności, lub też nie spłaci w całości lub w części zasądzonych od niego kwot w terminie 14 dni; 

    14.2.6 Zamawiający uzyska lub zawrze moratorium, ugodę lub układ z wierzycielami bądź zostaną one uzyskane lub zawarte wobec Zamawiającego, lub też podjęte zostaną jakiekolwiek działania w celu ich uzyskania lub zawarcia bądź w stosunku do Zamawiającego wszczęte zostanie jakiekolwiek postępowanie na mocy przepisów ustawowych, wykonawczych lub obowiązujących procedur dotyczące restrukturyzacji zadłużenia lub oddłużenia, albo Zamawiający przystąpi do negocjacji co najmniej z jednym wierzycielem w celu ogólnej restrukturyzacji lub odroczenia spłaty części lub całości zadłużenia;

    14.2.7 Zamawiający zaprzestanie prowadzenia działalności; 

    14.2.8 w odniesieniu do Zamawiającego nastąpi w jakiejkolwiek jurysdykcji zdarzenie równoważne ze zdarzeniami, o których mowa w art. 14.2.1-14.2.7 (włącznie); lub

    14.2.9 Spółka ma uzasadnione obawy, że może dojść do któregokolwiek z powyższych zdarzeń w odniesieniu do Zamawiającego oraz odpowiednio poinformuje o tym Zamawiającego.

14.3 W przypadku, gdy zastosowanie ma art. 14 niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży, bez uszczerbku dla wszelkich praw lub środków prawnych przysługujących Spółce, Spółka ma prawo rozwiązać Umowę lub, według własnego uznania, wstrzymać świadczenie lub zakończenie Usług na mocy niniejszej Umowy lub innej Umowy zawartej z Zamawiającym, nie ponosząc przy tym żadnej odpowiedzialności wobec Zamawiającego, wystawić Zamawiającemu fakturę za wszystkie Usługi wyświadczone do czasu wstrzymania Usług oraz zażądać natychmiastowej zapłaty wszystkich kwot zafakturowanych przez Spółkę na Zamawiającego (niezależnie od wszelkich przeciwnych postanowień wynegocjowanych wcześniej warunków kredytowania).

15.     SIŁA WYŻSZA

Spółka w żaden sposób nie odpowiada za żadne straty, szkody ani opóźnienia powstałe z powodu lub wskutek siły wyższej bądź innego zdarzenia, na które Spółka nie ma żadnego wpływu, w tym między innymi wszelkiego rodzaju zawirowań pracowniczych niezależnych od Spółki (niezależnie od tego, czy uczestniczą w nich pracownicy Spółki), przerw w dostawach paliw, surowców lub innych materiałów, rozruchów społecznych, restrykcji lub regulacji wprowadzonych przez organy władzy, pożarów lub klęsk żywiołowych. W takich okolicznościach realizacja danej Umowy zostaje wstrzymana za pisemnym zawiadomieniem, a jeżeli przerwa trwa dłużej niż 90 dni, każda ze stron ma prawo rozwiązać daną Umowę bez ponoszenia odpowiedzialności za żadne straty poniesione przez drugą stronę w związku z rozwiązaniem Umowy, z zastrzeżeniem, że jeżeli Produkty zostały uzyskane specjalnie dla Zamawiającego, a w uzasadnionej opinii Spółki nie ma na nie łatwo dostępnego rynku zbytu, Spółka ma prawo obciążyć Zamawiającego kosztami i wydatkami poniesionymi w związku z tymi Produktami. Zamawiający ma obowiązek zapłacić stawkę umowną za wszystkie Produkty dostarczone do dnia wstrzymania wykonywania Umowy lub jej rozwiązania włącznie.

16.     ODSTĄPIENIE OD WYKONANIA POSTANOWIEŃ I PRAW

Zaniechanie lub opóźnienie przez Spółkę skorzystania z jakiegokolwiek prawa, uprawnienia lub przywileju wynikającego z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży nie oznacza zrzeczenia się tego prawa, uprawnienia lub przywileju, natomiast jednokrotne lub częściowe skorzystanie z takiego prawa, uprawnienia lub przywileju nie wyklucza kolejnego lub dalszego korzystania z tego prawa, uprawnienia lub przywileju bądź jakiegokolwiek innego prawa, uprawnienia lub przywileju. Prawa i środki prawne określone w niniejszych Ogólnych Warunkach Sprzedaży mają charakter łączny i nie wykluczają żadnych praw ani środków prawnych określonych w przepisach prawa.

17.    ROZDZIELNOŚĆ POSTANOWIEŃ

Jeżeli jedno lub więcej postanowień niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży stanie się nieważne, niezgodne z prawem lub niewykonalne z jakiegokolwiek powodu, pozostanie to bez żadnego wpływu na ważność, zgodność z prawem lub wykonalność pozostałych postanowień niniejszych Warunków Sprzedaży.

18.     ZMIANY

Zmiana jakichkolwiek postanowień Umowy lub niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży wymaga zachowania formy pisemnej i podpisania przez obie strony lub w ich imieniu pod rygorem nieważności.  

19.     CESJA

19.1 Spółka może dokonać cesji swoich praw i/lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek Umowy lub jej części na jakąkolwiek osobę lub spółkę.

19.2 Zamawiający nie ma prawa dokonać cesji swoich praw i/lub obowiązków wynikających z jakiejkolwiek Umowy lub jej części bez uprzedniej pisemnej zgody Spółki, przy czym zgoda ta nie będzie bezzasadnie wstrzymywana.

20.     PRAWO WŁAŚCIWE I ROZSTRZYGANIE SPORÓW

Prawem obowiązującym dla każdej Umowy podlegającej niniejszym Ogólnym Warunkom Sprzedaży jest prawo polskie. W przypadku jakichkolwiek sporów wynikłych z Umowy lub w związku z nią, Zamawiający niniejszym nieodwołalnie poddaje je wyłącznej jurysdykcji sądu powszechnego właściwego dla siedziby Spółki.

21.     ZAWIADOMIENIA

Wszelkie pisemne zawiadomienia kierowane na mocy niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży przez jedną stronę do drugiej strony muszą być doręczone osobiście bądź wysłane listem poleconym lub przesyłką kurierską na adres siedziby lub głównego miejsca prowadzenia działalności, przy czym w przypadku doręczenia osobistego uznaje się je za skuteczne w momencie doręczenia, a w przypadku wysłania uznaje się je za doręczone po dwóch dniach od dnia ich nadania.

22.     ZGODNOŚĆ Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

Strony mają obowiązek zadbać o to, by zawsze wykonywać swoje obowiązki wynikające z niniejszych Ogólnych Warunków Sprzedaży zgodnie z wszelkimi obowiązującymi przepisami, ustawami, rozporządzeniami i kodeksami w zakresie przeciwdziałania łapówkarstwu i korupcji.