Jaką rolę w zrównoważonym rozwoju mogą odegrać tworzywa sztuczne i georuszty?

by Andrew Lees, on kwietnia 04, 2023

Jaką rolę w zrównoważonym rozwoju mogą odegrać tworzywa sztuczne i georuszty?

Niedawno odbył się wirtualny Szczyt Klimatyczny Liderów, którego gospodarzem był prezydent Joe Biden. Stanowi to dowód – o ile jakiekolwiek dowody są jeszcze potrzebne – że zrównoważony rozwój pozostaje jednym z najważniejszych zagadnień w każdej sferze ludzkiej działalności na całym świecie. Szczyt poświęcony był redukcji emisji zanieczyszczeń oraz innym globalnym problemom mającym wpływ na dzisiejsze (oraz przyszłe) zmiany klimatu. W sektorze budowlanym jednym z głównych problemów pozostaje użycie nieodnawialnych zasobów, takich jak kruszywa. Inną kwestią rodzącą obawy jest zastosowanie plastików. Okazuje się jednak, że te dwa zagadnienia są dużo mocniej powiązane ze sobą, niż można by się domyślać.

Ujemne aspekty stosowania tworzyw sztucznych

Materiały, które dzisiaj znamy pod pojęciem „plastiki”, stosowane są od około 100 lat. W tym czasie, ze względu na ich skład chemiczny, zaledwie niewielki odsetek wszystkich wyprodukowanych tworzyw sztucznych zdążył zakończyć proces naturalnej degradacji. Szacuje się, że w ciągu ostatnich 70 lat na świecie wyprodukowano 6,3 mld ton plastiku, a zaledwie 20% tej masy poddano recyklingowi lub utylizacji w spalarniach. Duże ilości odpadów z tworzyw sztucznych, które w konsekwencji dostały się do środowiska, zaburzają funkcjonowanie ekosystemów i przyczyniają się do nasilenia innych problemów ekologicznych. Plastiki przeznaczone do jednokrotnego zastosowania oraz te, które ostatecznie zostaną wyrzucone, mogą faktycznie być postrzegane jako obarczone znaczącymi wadami.

W obronie geosyntetyków z tworzyw sztucznych

Jest to zatem pewien paradoks, że jedna rodzina produktów z tworzyw sztucznych – czyli geosyntetyki – w tak dużym stopniu przyczynia się do ochrony środowiska. Geosyntetyki stosowane są w inwestycjach infrastrukturalnych od ponad pięćdziesięciu lat; pozwalają na wydłużenie okresów eksploatacji dróg, umożliwiają racjonalną gospodarkę zasobami wodnymi, minimalizują wpływ robót ziemnych na krajobraz, zapobiegają erozji i zapewniają ochronę wód gruntowych. Geosyntetyki pozwalają również na redukcję objętości wykopów i nasypów, ograniczenie zapotrzebowania na transport materiałów, uproszczenie i przyspieszenie realizacji inwestycji, wydłużenie okresu eksploatacji infrastruktury oraz ograniczenie zapotrzebowania na prace utrzymaniowe.

Beverley TVAlue
Georuszty Tensar umożliwiły redukcję śladu węglowego budowy oczyszczalni Beverley Sewage Treatment o 40%

Georuszty: podstawowe informacje

Powyższa imponująca lista korzyści płynących z zastosowania geosyntetyków w dużym stopniu wiąże się z zapewnianą przez nie redukcją zapotrzebowania na kruszywa w inwestycjach drogowych i kolejowych. Środowiskowe koszty wydobycia, transportu i wbudowania kruszyw są bardzo wysokie. Georuszty – materiały wynalezione pod koniec lat 70. – mogą istotnie zredukować zapotrzebowanie na kruszywa i zminimalizować wpływ środowiskowy inwestycji, szczególnie w przypadku nawierzchni drogowych.

Georuszty: ogólne korzyści

Zastosowanie georusztów może przynieść znaczącą redukcję kosztów realizacji inwestycji: umożliwiają one ograniczenie objętości robót ziemnych, przyspieszają realizację i poprawiają długoterminowe właściwości eksploatacyjne, zmniejszając częstotliwość remontów i związanych z nimi zaburzeń ruchu. Obecność odpowiednio dobranego georusztu w dobrze zaprojektowanej konstrukcji oporowej lub nawierzchni oznacza użycie tworzywa sztucznego oraz minimalnej niezbędnej ilości zasobów (kruszywa, betonu czy asfaltu) w celu osiągnięcia maksymalnej trwałości konstrukcji. Firma Tensar regularnie udowadnia to w rzeczywistych realizacjach, oferując bardzo skuteczne georuszty oraz rozwiązania inżynierskie nastawione na optymalizację kosztów i zużycia materiałów.

Green Park Academy Site Aerial View 2 (3)
Opracowana przez firmę Tensar metoda obliczeniowa T-Value, pozwalająca na kompleksowe uwzględnienie korzyści płynących z zastosowania georusztów do stabilizacji, podczas budowy szkoły Green Park Primary Academy umożliwiła redukcję emisji dwutlenku węgla o 50%.

Georuszty: szczegółowe korzyści

Wracając do przykładu konstrukcji nawierzchni drogowej, ilość materiałów zastosowanych w dolnych warstwach nawierzchni – zwykle warstwach kruszywa lub gruntu stabilizowanego cementem – może zostać zredukowana dzięki zastosowaniu georusztu Tensar. Przekłada się to na ograniczenie produkcji, niższe emisje związane z transportem oraz mniejsze zapotrzebowanie na przyszłe remonty i prace utrzymaniowe, a zatem – na minimalizację wpływu na środowisko. Zastosowanie georusztu Tensar w podbudowie z kruszywa umożliwia również redukcję jej grubości. Georuszty mogą wzmocnić i usztywnić warstwę zagęszczonego kruszywa do takiego stopnia, że będzie ona wykazywać wyższą nośność niż dwukrotnie grubsza warstwa kruszywa bez stabilizacji georusztem.

Podsumowując – jaką rolę w zrównoważonym rozwoju mogą odegrać tworzywa sztuczne i georuszty?

Tworzywa sztuczne można podzielić na kilka kategorii: niektóre zanieczyszczają nasze środowisko i powodują problemy ekologiczne, z którymi będziemy zmagać się w przyszłości. Inne – takie jak geosyntetyki – stanowią rozwiązanie, a nie przyczynę problemu; jeśli są właściwie produkowane i utylizowane, wspierają zrównoważony rozwój i muszą być uwzględniane w przyszłych inwestycjach we wszystkich sektorach rynku.

Źródła:
www.geosyntheticssociety.org
Agencja U.S. Geological Survey
„,The Economist”, 3 marca 2018 r.