Down to content

Stabilizacja podtorza kolejowego

Na liniach kolejowych na całym świecie ograniczenia prędkości czy kosztowne i zakłócające ruch prace utrzymaniowe są zazwyczaj powodowane przez słabą geometrię toru i utratę profilu szyn. Technologia Tensar zapewnia jednak rozwiązania o sprawdzonej zdolności do znacznego ograniczania zapotrzebowania na roboty utrzymaniowe. Nasze georuszty, stosowane w nawierzchniach kolejowych od początku lat 80-tych, były poddawane wnikliwym, niezależnym badaniom i zostały zaaprobowane przez brytyjską firmę Network Rail oraz szereg innych państwowych zarządców infrastruktury kolejowej na świecie.

Jakie korzyści mogą Państwo uzyskać?

W porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami podtorza, warstwa tłucznia zbrojona georusztami Tensar pozwala na:

  • Utrzymanie geometrii toru
  • Ograniczenie szybkości osiadania tłucznia
  • Ograniczenie degradacji podsypki powodowanej przez roboty utrzymaniowe
  • Około trzykrotne wydłużenie cyklu robót utrzymaniowych
  • Dozbrojenie podsypki na ponad 20 lat

Nowe linie

W przypadku budowy nowego toru na słabym, niejednorodnym podłożu, zastosowanie Tensar TriAx georusztów pozwala na wzmocnienie posadowienia nasypu jak również na wzmocnienie warstwy ochronnej podtorza i zmniejszenie jej grubości o około jedną trzecią.

Jakie korzyści mogą Państwo uzyskać?

W porównaniu z tradycyjnymi konstrukcjami podtorza warstwa ochronna zbrojona georusztami Tensar pozwala na:

  • Ograniczenie kosztów i czasu budowy poprzez redukcję grubości warstwy potrzebnej do osiągnięcia tej samej nośności
  • Zmniejszenie głębokości wykopów i ilości gruntu przeznaczonego na odkład
  • Zmniejszenie ilości stosowanych materiałów, co zapewnia większą opłacalność rozwiązania

Utrzymanie i remonty torów kolejowych

Nasze georuszty, stosowane w nawierzchniach kolejowych od początku lat 80-tych, były poddawane wnikliwym, niezależnym badaniom i zostały zaaprobowane przez brytyjską firmę Network Rail oraz szereg innych państwowych zarządców infrastruktury kolejowej na świecie.

Dwa główne zastosowania we wzmacnianiu konstrukcji toru

Istnieją dwa główne sposoby wykorzystania georusztów Tensar w konstrukcji nawierzchni kolejowej:

  • Zbrojenie podsypki pozwala na zmniejszenie odkształceń i szybkości osiadań toru, dzięki czemu wydłuża się cykl robót utrzymaniowych i znacząco zwiększa długofalowa oszczędność
  • Wzmocnienie posadowienia podsypki przez zbrojenie warstwy ochronnej  zapewnia większą nośność na słabych podłożach i pozwala na zmniejszenie grubości warstwy ochronnej, a tym samym ograniczenie kosztów, czasu budowy i emisji związków węgla.

Need help?