Down to content

Handel i Przemysł

Wzmacnianie podłoża od początku prac

Bez względu na to, czy problemem jest ogólna niska nośność podłoża czy też brak jego jednorodności, zastosowanie warstwy kruszywa zbrojonego georusztami Tensar w nawierzchniach dróg, platformach roboczych lub na innych obszarach (utwardzonych bądź nieutwardzonych) przyniesie Państwu znaczące korzyści:

  • Grubość warstwy kruszywa może zostać zmniejszona nawet o 50% przy zachowaniu właściwości mechanicznych, co pozwoli na minimalizację kosztów zakupu i wydobycia materiałów, ograniczenie czasu budowy oraz redukcję emisji CO2
  • Możliwe jest uniknięcie kosztownego wydobycia i utylizacji zanieczyszczonych gruntów
  • Przy zastosowaniu sztywnej platformy z wielowarstwowych układów georusztów Tensar i kruszywa, możliwe jest ograniczenie nierównomiernych osiadań na niejednorodnym podłożu.
  • Możliwe jest wykorzystanie gruntów lokalnie dostępnych jako zasypki, co ogranicza koszty wywozu
  • Georuszty mogą być stosowane do wykonania dróg dojazdowych i zwiększenia nośności platform roboczych dla ciężkiego sprzętu, redukując koszty wymiany gruntów i zapewniając większe bezpieczeństwo prac
  • Poprzez wbudowanie georusztów w warstwie kruszywa w podbudowie można zwiększyć również nośność nawierzchni przepuszczalnych

Solidne posadowienie

Doświadczenie Tensara we wzmacnianiu podłoża obejmuje również projektowanie platform (w skrócie LTP - Load Transfer Platform) przekazujących obciążenie na system pali lub kolumn z kruszywa. Rozwiązanie takie może być stosowane w przypadku posadzek betonowych, gdzie pozwala na uniknięcie projektowania masywnych płyt zbrojonych oraz ograniczenie wymaganego zbrojenia. Dzięki temu można ograniczyć kosztowne prace zbrojarskie i znacząco skrócić czas budowy.

Tensar oferuje również rozwiązania konstrukcji ścian oporowych i stromych skarp.

Zastosowanie ścian oporowych i stromych skarp może znacząco zwiększyć powierzchnię terenów dostępnych pod zabudowę. Nasze systemy TensarTech pozwalają na łatwe konstruowanie estetycznych skarp i wysokich ścian oporowych bez konieczności wykonywania kosztownych posadowień. Ponadto, maty Tensar przeciwdziałają erozji na nowo wybudowanych skarpach.

Technologia Tensar - minimalizacja czas budowy i optymalne wykorzystanie terenu

Stosując wiedzę technologiczną firmy Tensar z zakresu wzmacniania podłoża i posadowień na słabych gruntach można zminimalizować czas budowy oraz maksymalnie wykorzystać obszar dostępny pod zabudowę. 

Tensar oferuje szeroką gamę sprawdzonych i ekologicznych materiałów

Powierzchnie zboczy, rowów i kanałów mogą być zabezpieczone przez zastosowanie trwałych lub biodegradowalnych produktów przeciwerozyjnych. Firma Tensar oferuje szeroką gamę sprawdzonych i ekologicznych materiałów wspomagających rozwój roślinności na zboczach.

Need help?